Hopp til innholdet

Våre Fiskeregler

Våre Fiskeregler: (oppdatert 2022) Oppdateres igjen etter årets årsmøte 2024…

Styret i GS vedtok på styremøtet 28. april 2021 å åpne for bruk av bellyboat i flere vann.

Det åpnes for bruk av bellyboat i Døla og Stodalstjønn ved leie av båt.

I tillegg åpnes det for bellyboat i Nisterudtjenn og Bustul. Dette kommer i tillegg til de vannene det allerede er lov til å bruke bellyboat.

Dette er Slettevannet, Bonntjønn, Merratjønn, Smalvann, Surtetjønn v/Eiangen, Store- og Lille Tvittingen (vår del) og Åletjern, Nordre.

————————————————————————————————————————–

1.     Fiske i våre områder krever gyldig medlemskort, eller gjestekort (ikke laks) som gir rett til fiske. Disse skal medbringes under fiske.

2.    Bare stangfiske er tillatt. Hver fisker kan kun benytte 2 stenger med maks 2 opphengere under fiske.
I følgende vann er oterfiske tillatt fra foreningens båter: Døla, Fjellvannet, Horta, Røyvannet, Stengestad, Ørjevann/Bustul, Åslivatn og Slettevannet.

3.    Det er forbudt å bruke levende agn. Unntatt er bruk av meitemark, maggot, fjærmygg og lignende. Se ellers Lov – 1974-12-20 nr 73: Lov om dyrevern

4.    All motorisert ferdsel er forbudt i våre områder, unntatt fra denne regel er kultivering og annen nødvendig transport, som er godkjent av styret, grunneiere og kommune. Denne regel gjelder ikke for Norsjø.
Elektrisk påhengsmotor kan benyttes i Fjellvannet.

5.    Bare foreningens båter kan benyttes under fiske. Medbrakte båter, flyteringer og bellyboat kan ikke benyttes. Bellyboat, flytering, kano eller kajakk kan benyttes i Slettevannet. Bellyboat og flytering, drevet av svømmeføtter, kan også benyttes i Bonntjønn, Merratjern, Smalvann, Surtetjønn v/ Eiangen, Store- og lille Tvittingen (vår del) og Åletern Nordre. Bellyboat, flytering, kajakk eller kano skal være tørt før de benyttes i GS sine vann. Fra disse båtene er kun tillatt å bruke mark-, flue- eller lettspinnutstyr.
Egne båter kan benyttes i Norsjø.

6.    Under fiske i våre områder på Hardangervidda skal all ørret under 23 cm settes ut igjen hvis mulig.

7.    Fiske er tillatt hele året. Unntatt er vårt område på Hardangervidda.

8.    Det skal leveres fangstrapport. Se egne retningslinjer på: //www.grenland-sportsfiskere.no

9.    Overtredelse av våre fiskeregler kan resultere i eksklusjon fra foreningen og dermed tap av fiskerettigheter.

10.  Dersom ett av våre medlemmer blir anmeldt og straffet etter norsk lov for ulovlig fiske utenfor våre områder kan det resultere i eksklusjon.


NB! All ferdsel i våre områder skal skje på naturens premisser. All søppel skal taes med hjem. Området skal forlates slik du ønsker å finne det. Bruk av åpen ild i sommerhalvåret er forbudt.(15.4 – 15.9). Se ellers, Lov 1992-05-15 nr 47: Lov om Laksefiske og Innlandsfiske av 15 mai 1992


FLYTERINGVANN i GS-områder!
Fra i år er det, i noen av GS utvalgte vann og tjern, tillatt å fiske fra flytering (bellyboat) som drives frem av svømmeføtter. I disse vannene er det IKKE tillatt å fiske fra båt, kano, pontong- eller gummibåter.
Flytering (bellyboat) SKAL drives av svømmeføtter.

Sørg for at flytering, og annet fiskeutstyr, er tørt FØR du anvender det i GS sine områder.

Ved fiske fra flytering kan du anvende, lettspinn-, meite- og flueutstyr.

Her er det tillatt med flytering:
Surtetjønn (nordøst for Eiangen).
Bånntjønn (ved Eiangsveien).
Smalvann ( Mofjella ved Stengestad).
Merratjønn (Mofjella ved Stengestad).
Åletjern Nordre /Øvre ( ved Nisterud).

Store- og Lille Tvittingen, vår del (Skien Vestmark, Dalsbygda).

I vår del av Norsjø, og hele Slettevannet, er det tillatt å fiske fra egen båt og flytering ( uten motor i Slettevannet).

T.Chr


Fluesonen i Slettevannselva

Grenland Sportsfiskere, ved Fluegruppa, har i fra 2008 opparbeidet en egen fluesone i Slettevannselva.

Sonen strekker seg fra litt nord for Kilden Gård til Slettevanns-dammen.
Fra Kulten og oppstrøms til start på fluesone, samt strekningen ned fra Mo Kraftstasjon til Slettevannet, er all form for sportsfiske tillatt i elva etter GS sine fiskeregler. Se kart, og skilting ved elva.

Målet med egen fluesone er å få en ørretelv for fluefiskere i nærmiljøet hvor en kan utøve sin hobby, og å treffe andre for sosialt samvær med felles interesse for fluefiske.
Fluefiskere benytter utstyr hvor snøret utgjør kastevekten (ikke dupp).

  • er opptatt av hvilke insekter som finnes i elva .
  • ønsker å imitere disse insektene
  • leter etter fisk som vaker
  • kan sitte lenge å studere vak- og hvilke insekter fisken vaker på.
  • er opptatt av hvordan fluekastet skal presentere flua for fisken.
  • få flua til å drive riktig i strømmen- og å stå riktig på vannet.

I Slettevannselva, nedstrøms Slettevannet, blir det kultivert i form av tynnefiske.
Pr. 2019 er det tatt opp 3551 stk små fisk av elva. Ørretene i elva er svært småfallen – ofte helt ned i 10 –12cm lengde.

Målet med kultivering er å øke størrelsen, og kvaliteten, på ørretene. Det er også satt ut noen 3-somrige, samt enkelte større ørret. Dette for å gjøre elva mer attraktiv og spennende å fiske i.

I Fluesonen skal fisk over 30cm settes ut igjen, og det er en av grunnene til at kun fluefiske er tillatt. Tradisjonelt fluefiske, hvor snøret utgjør kastevekten og bruk av små kroker, gir minst sjanse for å skade de større ørretene som skal settes ut igjen. Det er også ønskelig at fangst av stor ørret settes ut igjen i hele elva – forhåpentligvis er noen av disse store ørretene fiskespisere og bidrar til å redusere antall ørret i elva!

Ønsker du å lære deg fluefiske er det bare å kontakte Fluegruppa i GS. Vi hjelper deg med å komme i gang – i fluesona er det ryddet plass hvor det er lett å kaste, og du behøver ikke å kaste langt for å få fisk!

En gapahuk er satt opp rett nord for den store kraftlinja over elva – her er alle sportsfiskere og turgåere velkommen! Husk å ta med søppel og avfall hjem.

Se www.grenlandsportsfiskere.no  for mer info.


FISKEREGLER FOR SLETTEVANNSELVA

Gjelder strekningen fra nord for Kilden Gård ( tidl. Sivilforsvarleir) til Slettevannsdammen.

Fisket er åpent for medlemmer av Grenland Sportsfiskere ( dagskort, kr.50,-  fåes kjøpt på: www.grenland-sportsfiskere (online butikk), Settefiskanlegg ved Eriksrød, skiltet fra Luksefjellveien, og Jakt & Fjellsport i Skien ).

Det er kun tillatt å fiske med flueutstyr ( hvor snøret utgjør kastevekten).

Ørret med lengde over 30cm SKAL settes ut igjen.

IKKE sett ut småfisk igjen – ta dem med hjem til pus eller i stekepanna.

Det er ikke tillatt å fiske fra båt eller annen flyteredskap.

Fisket i elva er åpent hele året.

For øvrig gjelder regelen om at det er fritt fiske for barn  t.o.m 16år. (Regel om ørret over 30cm skal settes ut igjen gjelder).
Formålet med disse reglene er at elva skal få en fin bestand av ørret, -og være et møtested for fluefiskere hvor en kan utøve elvefiske etter ørret.

Det foregår kontinuerlig kultivering av elva – så teiner, og annet utstyr, som er merket SKAL IKKE røres. Våre medlemmer sørger for oppfølging av disse. (frem til 2020 er det tatt opp 3551 fisk fra elva!).

Fluefiskere og andre brukere av elva – vis hensyn og toleranse for hverandre!
Ta med søppel hjem!

Ønsker du å bli medlem av Grenland Sportsfiskere –og Fluegruppa.
Se www.grenlandsportsfiskere.no  eller ta kontakt på Settefiskanlegget – skiltet ved Eriksrød.


Fiskeregler for laksefiske!

Fiskeregler for laksefiske! Klosterfossen: Sesong 2024
1. Fisket starter 1. juni og avsluttes 31 august.
2. Fisketider. Det er nattefredning fra 24:00 til 05:00.
Fisketid formiddag: 05:00 til 14:00
Fisketid ettermiddag: 14:00 til 24:00
Det er ikke tillatt å fiske både formiddag og ettermiddag på samme dag.
Det er døgnkvote på maks 2 laks.
3. Fredager er avsatt til medlemmer med dugnadskort og til Grunneiere med gyldig fiskekort. Fisketid 05:00 til 24:00
Det er ikke sonedeling på dugnadsdagene i alle GS sine soner.
4. Det er nå (2022) rullerende fiske på fiskeplasser som ikke er merket. 
Rullerende fiske hver hel time på alle naturlige fiskeplassene, ikke bare markfiske. Dette gjelder mark, sluk, fluefiske osv. i alle fiskesoner GS disponerer, som Bliva, Fossum, Skotfoss og Klosterfossen.
5. Rullerende markfiske på alle merkede fiskeplasser hver hele time.
6. Søkke er kun tillatt brukt ved markfiske. Kun en stang
pr. fisker. Hver fisker kan kun benytte 2. kroker under fisket.
7. Minste snøretykkelse er 0,40 mm.
8. Oppdages det ulovlighet er det en plikt å melde fra til oppsynet.
9. Alle er pliktige til å levere inn fangstrapport på eget skjema eller på websiden til GS.
10. Grense og fredningssoner skal respekteres.
11. Overtredelse av disse regler og lov om laksefiske kan medføre utestenging av fiske.
12. Medlemskortet skal en alltid ha med seg når man er på fisketur i våre områder.
(Husk fiskeravgift.)

GS medlemmer: (Union-siden er kun for medlemmer i GS og Grunneier med gyldig fiskekort. Du må ha fylt 18 år).
Klosterfossen er delt i 2 soner, der Feie-siden er sone 1. og Union-siden er sone 2. Har du fisket formiddag i sone 1. kan du fiske ettermiddag i sone 2. eller motsatt.

Gjestekort / ikke medlemmer:
Skal du fiske på Feie-siden i Kl.Fossen må du velge enten formiddag eller ettermiddagsfiske. Union-siden er stengt for ikke medlemmer av GS
Eks. Har du fisket formiddag på Feie-siden kan du fiske ettermiddag oppe på Skotfoss, Fossum eller Bliva.

Skitt fiske!
Leder i laks og sjøørretutvalget


Fiskeregler for laksefiske! Skotfoss: Sesong 2024
1. Fisket starter 1. juni og avsluttes 31 august.
2. Fisketider. Det er nattefredning fra 24:00 til 05:00.
Fisketid formiddag: 05:00 til 14:00
Fisketid ettermiddag: 14:00 til 24:00
Det er ikke tillatt å fiske både formiddag og ettermiddag på samme dag.
Det er døgnkvote på maks 2 laks.
3. Mandager er avsatt til medlemmer med dugnadskort og til Norske Skogs ansatte med fiskekort. Fisketid 05:00 til 24:00
Det er ikke sonedeling på dugnadsdagene i alle GS sine soner.
4. Det er nå (2022) rullerende fiske på fiskeplasser som ikke er merket. 
Rullerende fiske hver hel time på alle naturlige fiskeplassene, ikke bare markfiske. Dette gjelder mark, sluk, fluefiske osv. i alle fiskesoner GS disponerer, som Bliva, Fossum, Skotfoss og Klosterfossen.
5. Rullerende markfiske på alle merkede fiskeplasser hver hele time.
6. Høyfjellet er det rullerende markfiske med et kast per. Person. Dette gjentas hele skiftet.
7. Søkke er kun tillatt brukt ved markfiske. Kun en stang
pr. fisker. Hver fisker kan kun benytte 2. kroker under fisket.
8. Minste snøretykkelse er 0,40 mm.
9. Oppdages det ulovlighet er det en plikt å melde fra til oppsynet.
10. Alle er pliktige til å levere inn fangstrapport på eget skjema eller på websiden til GS.
11. Grense og fredningssoner skal respekteres.
12. Overtredelse av disse regler og lov om laksefiske kan medføre utestenging av fiske.
13. Medlemskortet skal en alltid ha med seg når man er på fisketur i våre områder.
(Husk fiskeavgift.)

OBS!
Skotfoss er delt i 2 soner. (Skotfoss-siden sone 1. Åfoss-siden sone 2.) Har du fisket formiddag i sone 1. kan du fiske ettermiddag i sone 2. eller motsatt.

HUSK!
Overtredelse av disse regler og lov om laksefiske kan/vil føre til utestenging av fiske.

Skitt fiske!
Leder. i laks og sjøørretutv.


Fiskeregler for laksefiske! Bliva: Sesong 2024
1. Fisket starter 1. juni og avsluttes 31 august.
2. Fisketider. Det er natte fredning fra 24:00 til 05:00.
Fisketid formiddag: 05:00 til 14:00
Fisketid ettermiddag: 14:00 til 24:00
Det er ikke tillatt å fiske både formiddag og ettermiddag på samme dag.
Det er døgn kvote på maks 2 laks.
3. Onsdager er avsatt til medlemmer med dugnadskort og til L.F. ansatte med fiskekort. Fisketid 05:00 til 24:00.
Det er ikke sonedeling på dugnadsdagene i alle GS sine soner.
4. Det er nå (2022) rullerende fiske på fiskeplasser som ikke er merket. 
Rullerende fiske hver hel time på alle naturlige fiskeplassene, ikke bare markfiske. Dette gjelder mark, sluk, fluefiske osv. i alle fiskesoner GS disponerer, som Bliva, Fossum, Skotfoss og Klosterfossen.
5. Søkke er kun tillatt brukt ved markfiske. Kun en stang pr. fisker.
6. Merket sone ved Gromstulhølen er fredet.
7. Oppankring av snøre er forbudt.
8. Oppdages det ulovlighet er det en plikt å melde fra til oppsynet.
9. Alle er pliktige til å levere inn fangstrapport på eget skjema eller på websiden til GS.
10. Grense og fredningssoner skal respekteres.
11. Overtredelse av disse regler og lov om laksefiske kan medføre utestenging av fiske.
12. Medlemskortet skal en alltid ha med seg når man er på fisketur i våre områder.
(Husk statens fiskeavgift)

HUSK!
Overtredelse av disse regler og lov om laksefiske kan/vil føre til utestenging av fiske.

Skitt fiske!
Leder. i laks og sjøørretutv.


Fiskeregler for laksefiske! Fossum: Sesong 2024
1. Fisket starter 1. juni og avsluttes 31 august.
2. Fisketider. Det er nattefredning fra 24:00 til 05:00.
Fisketid formiddag: 05:00 til 14:00
Fisketid ettermiddag: 14:00 til 24:00
Det er ikke tillatt å fiske både formiddag og ettermiddag på samme dag.
Det er døgnkvote på maks 2 laks.
3. Tirsdager, torsdag, lørdag er avsatt til fluefiske. Søndag, mandag og fredag er det fritt fiske
4. Onsdager er avsatt til medlemmer med dugnadskort og L.F. ansatte med fiskekort. Fisketid 05:00 til 24:00
Det er ikke sonedeling på dugnadsdagene i alle GS sine soner.
5. For funksjonshemmede er det fritt fiske hver dag på merket plass nedenfor brua på Fossum. Den asfalterte parkeringsplassen er kun for funksjonshemmende med lovlig parkeringsmerke.
6. Rullerende markfiske på alle naturlige fiskeplasser hver hele time.
Det er nå (2022) rullerende fiske på fiskeplasser som ikke er merket. 
Rullerende fiske hver hel time på alle naturlige fiskeplassene, ikke bare markfiske. Dette gjelder mark, sluk, fluefiske osv. i alle fiskesoner GS disponerer, som Bliva, Fossum, Skotfoss og Klosterfossen.
7. Søkke er kun tillatt brukt ved markfiske. Kun en stang
pr. fisker. Hver fisker kan kun benytte 2. kroker under fisket.
8. Minste snøretykkelse er 0,40 mm.
9. Oppdages det ulovlighet er det en plikt å melde fra til oppsynet.
10. Alle er pliktige til å levere inn fangstrapport på eget skjema eller på websiden til GS.
11. Grense og fredningssoner skal respekteres.
12. Overtredelse av disse regler og lov om laksefiske kan medføre utestenging av fiske.
Medlemskortet skal en alltid ha med seg når man er på fisketur i våre områder.
(Husk statens fiskeavgift.)

Skitt fiske!
Leder i laks og sjøørretutvalget.