Hopp til innholdet

GRENLAND SPORTSFISKERES LOVER

Rev. 12.02.13

§1
Foreningens navn er Grenland Sportsfiskere med sete i Skien.
Foreningens formål er å samle sportsfiskere til arbeid for kultivering av fiskebestanden, og for å muliggjøre og lette adgangen til sportsfiske for foreningens medlemmer.

Dette formålet søkes nådd ved:
a.
Hensiktsmessig arbeid for rasjonelt stell av fiskebestanden og for utbredelse av fiskekultur blant så vel sportsfiskere som yrkesfiskere, og drive aktivt naturvern.
b.
Arbeide for en sunn og fornuftig utvikling av fiskelovgivningen.
c.
At foreningen skaffer medlemmene adgang til fiske.
d.
Samarbeid med foreninger og grunneiere med samme formål.

§2
Foreningens styre og utvalg skal bestå av:
a.
Styre med 9 medlemmer og 2 varamenn.
b.
Fiskeutvalg med minst 10 medlemmer.
Kultiveringsutvalg med minst 10 medlemmer.
Lakseutvalg med minst 10 medlemmer.
Hytteutvalg med tilsynsmenn for de enkelte hytter.
c.
Kastegruppe som er tilsluttet Norges Castingforbund, har sine egne vedtekter i overensstemmelse med Grenland Sportsfiskere og Norges Castingforbunds lover.
d.
Arrangementskomitè med 6 medlemmer. Leder velges på årsmøte.
e.
Valgkomitè med 4 medlemmer og et varamedlem, leder velges på årsmøte.
f.
2 revisorer med 1 varamann.
g.
Aviskomite, Fiskesports redaktør gis rett til å møte i styret, men uten å ha stemmerett.
h.
Ungdomsavdeling, aldersgrense oppad til 20 år. Ungdomskontakter velges på årsmøtet.

§3
Enhver person kan bli medlem av foreningen, men styret har rett til å nekte opptakelse når det foreligger viktige grunner for dette. Likeledes kan styret ekskludere et medlem som ved sin opptreden skader foreningens anseelse og virke.
I begge tilfelle er det anledning til å bringe saken for årsmøte som avgjør saken med simpelt flertall.

Medlemmer som har tillitsverv i andre tilsvarende foreninger kan ikke ha tillitsverv i Grenland Sportsfiskere. Unntak må godkjennes av årsmøte.

Medlemmene må følge foreningens lover og bestemmelser, for at enhver kan nyte godt av de fordeler og rettigheter som foreningen byr.

§4
Årskontingenten fastsettes av årsmøtet, og gjelder for påfølgende år. Medlemmer som ikke har betalt medlemskort innen 1 september mister de 2 siste nr. av Fiskesport og strykes som medlemmer.

Adgang til foreningens rettigheter har kun personer med gyldig medlemskort. Vedkommende kan ta med seg ikkemedlemmer. Ikkemedlemmer må da betale for et gjestekort, prisen på gjestekort fastsettes av styret.
Foreningen selger gjestekort som gir rett til fiske på særskilt angitt områder. Kortet omfatter ikke rett til hytte og pramleie.

Som æresmedlemmer kan – etter forslag fra styret – opptas personer som har tillagt seg spesiell fortjeneste for foreningen. Opptakelse skjer på årsmøte med ¾ flertall av de avgitte stemmer.

Medlemskap kan tegnes som:
A- medlem: Alle over 20 år som ikke er berettiget som
B-medlem, pensjonistmedlem eller har tegnet familiemedlemskap.
B- medlem: Ektefelle eller samboer til A-medlem.
Pensjonistmedlem. Alle over 67 år.
Juniormedlem: Alle under 20 år.
Familiemedlemskap: Ektefeller eller samboere, og egne barn under 20 år.

§5
Foreningens styre består av 9 medlemmer og 2 varamedlemmer som velges av årsmøtet, leder, nestleder, sekretær, kasserer, fiskeutvalgets leder, kultiveringsutvalgets leder, hytteutvalgets leder, laks- og sjøørretutvalgets leder,
1 styremedlem og 2 varamedlemmer.
Foreningens leder, velges hvert år. De øvrige for 2 år, således at nestleder og kasserer utgår skiftevis med sekretær og 1 styremedlem.
Til gyldig styrebeslutning kreves stemmeflertall. I tilfelle stemmelikhet avgjør leders stemme saken, idet den da teller for to.
For at styret skal være beslutningsdyktige må minst halvparten av styremedlemmene være til stede.

Styremøte holdes når leder bestemmer det eller når det forlanges av minst 2 styremedlemmer.
Styret ivaretar foreningens interesser i samsvar med gjeldende lover og bestemmelser og leder arbeidet etter de i § 1 opptrukne retningslinjer.

Det skal holdes minst 2 møter med alle utvalgslederne. Et møte hvert halvår, dog flere hvis minst 2 utvalg forlanger det. Hovedforeningens sekretær innkaller til møte. Det første møtet holdes i løpet av april måned, det andre før budsjettet settes opp. Alle grupper plikter å møte med 1 representant.

Det innkalles til medlemsmøter, om mulig en gang i hver av årets måneder dog unntatt juli og august.
Foreningens signatur gis leder sammen med ett styremedlem.
Foreningens prokura gis leder og kasserer i fellesskap.

§6
For hver hytte velges tilsynsmann, som blir valgt på årsmøtet.
Disse tilsynsmenn danner et hytteutvalg, som er underlagt styret.
Hytteeutvalget velger selv nestleder, sekretær og kasserer umiddelbart etter årsmøtet. Dette utvalget har ansvaret for at hyttene er i driftsmessig stand og setter hvert år opp oversikt over arbeider som må utføres. For hver hytte utarbeides husregler. Disse skal henge godt synlig på den enkelte hytte.

Tilsynsmannen skal videre se til at båtene er i orden.
Hytte-, kultiverings- og fiskeutvalget kan fritt benytte hyttene når vedlikehold eller kultiveringsarbeider krever det. Skytevåpen må ikke medtas eller brukes i eller ved foreningens hytter eller i det området som tilhører grunneierne.
Unntak er i jakttiden, for de som er jaktberettiget hos foreningens grunneiere.
Mislighold av hytteregler kan føre til utestengelse for kortere eller lengre tid.

§7
a. Fiskeutvalget består av minst 10 medlemmer, og er et arbeidslag som er underlagt styret og velges på årsmøtet for 2 år av gangen, således at halvparten av fjorårets medlemmer står kommende år.
Fiskeutvalget velger selv en nestleder og sekretær i utvalget umiddelbart etter årsmøtet. Fiskeutvalget har følgende arbeidsoppgaver: Drift av settefiskanlegg, klekkeriet og rognfangst.

b. Kultiveringsutvalget består av minst 10 medlemmer og er et arbeidslag som er underlagt styret og velges på årsmøtet for 2 år av gangen således at halvparten av fjorårets medlemmer står kommende år. Kultiveringsutvalget velger selv en nestleder og sekretær i utvalget umiddelbart etter årsmøtet. Kultiveringsutvalget ivaretar arbeidet med kultivering, kalking og utsett av fisk.

c. Laks- og sjøørretutvalget består av minst 10 medlemmer og er et arbeidslag som er underlagt styret og velges på årsmøtet for 2 år av gangen således at halvparten av fjorårets medlemmer står kommende år. Laks- og sjøørretutvalget velger selv en nestleder og sekretær i utvalget umiddelbart etter årsmøtet. Laks- og sjøørretutvalget har følgende arbeidsoppgaver: Stamfiske etter laks, utsett av laks og sjøørret, telling av laks, føring av fangststatistikk, tilsyn og vedlikehold av fiskeplasser.

d. Utvalgene fører protokoll over sine arbeider og møter. Protokollen skal refereres på styremøtene. Utvalgene kan be om å bli supplert av det antall arbeidslag som til enhver tid er nødvendig. Foreningens politimyndighet bør om mulig tillegges utvalgene.

§8
Arrangementskomiteen har ansvar for fiskekonkurranser, turer, underholdning på møter, årsfester og ellers oppgaver som faller naturlig inn under komiteens arbeidsområder.

§9
Kastegruppens styre består av 5 medlemmer.
Kastegruppens oppgave er ved siden av å instruere i kaste – og fisketeknikk, å skape interesse for kasting.

§10
Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av februar måned. Innkallelsen skjer med minst 21 dagers varsel(annonsering i avisene). Årsmøte annonseres på nytt senest 5 dager før møte avholdes. Saker som ønskes forelagt årsmøtet må være styret i hende, senest 15 dager før møtet avholdes.

På årsmøtet behandles følgende saker:
1. Åpning
2. Valg av dirigent og 2 personer til å skrive under årsmøteprotokollen.
a. Styret avgir beretning om foreningens virke i det forløpne år og framlegger revidert regnskap. Årsmøtet avgjør om beretninger og årsregnskap skal godkjennes.
b. Innkommende forslag.
c. Fastsette kontingenten
d. Framlegge forslag til budsjett
e. Det foretas valg i henhold til §§ 2,5,6 og 7
Samtlige valg foregår muntlig med mindre årsmøtet bestemmer noe annet. Ved benkeforslag må den foreslåtte person være tilstede, eller det må foreligge skriftlig fullmakt fra vedkommende. Personer som velges skal være forespurt, og sagt seg villig til vervet.
Hvis et medlem valgt for 2 år ikke fungerer, kan valgkomiteen foreslå for årsmøte at vedkommende byttes ut etter 1 år. Hvis et medlem på grunn av for eksempel sykdom, flytting, eller lignende, ikke kan skjøtte sitt verv, kan styret erstatte vedkommende utenom ordinært årsmøte. Vedkommende velges formelt på neste medlemsmøte.

Alle saker avgjøres ved simpelt flertall.
Beslutning om forandring av foreningens lover må for å være gyldig ha 2/3 flertall. Hvis så ikke er tilfelle, kan det innkalles til ekstraordinært årsmøte i henhold til
§ 11, som avgjør saken med simpelt flertall.

§11
Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret når det finner det påkrevet eller når minst 1/3 av medlemmene innsender skriftlig varsel om dette. Innkallelsen, som må skje med minst 14 dagers varsel, skal angi de saker som skal behandles. Forsamlingen kan fatte beslutning i de saker som er nevnt i innkallelsen.

§12
Forslag om oppløsning av foreningen må først behandles på årsmøtet. Blir oppløsning besluttet med minst 3/4 av de avgitte stemmer, innkalles til ekstraordinært årsmøte 6 – seks måneder – senere. Blir beslutningen fastholdt hvor det fortsatt kreves 3/4 flertall, bestemmer det ekstraordinære årsmøtet over foreningens formue, som bare kan brukes til fiskesportens fremme.